TÖRZSKÁRTYA PROGRAM
BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

TÖRZSKÁRTYA PROGRAM
BELÉPÉSI NYILATKOZAT - HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

szervezet neve , címe: Style&Home Kft. 7082 Kisszékely, Szabadság utca 20.

 

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az adatkezelő neve, címe: Style&Home Kft. 7082 Kisszékely, Szabadság utca 20. Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség): Nemess Viktor info@otthonneked.hu

Az adatkezelő honlapja: https://otthonneked.hu/

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja: Név: kártyatulajdonos azonosítása, e-mail cím: kapcsolattartás és kártyatulajdonos azonosítása, lakcím: kártyatulajdonos azonosítása, telefonszám: kapcsolattartás, érdeklődési kör: személyra szabott ajánlatok biztosítása)

Adatfeldolgozó igénybevétele: Netlient Kft., 2600 Vác, Háló köz 3.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az utolsó rögzített vásárlói aktivitást követő 2 év után a kártya inaktívvá válik, ettől kezdve kizárólag tárolás történik, majd a következő 5 év elteltével ha a kártyatulajdonos nem kéri a kártya újra aktiválást, megtörténik az adatok törlése.

 

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

  1. a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
  3. c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adat-hordozhatósághoz, továbbá
  4. d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  5. e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a info@otthonneked.hu e-mail címen.
  6. f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, posta-cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
  7. g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (https://otthonneked.hu/) a láblécben/fejlécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://otthonneked.hu/app/themes/otthonneked/adatvedelmi_es_adatkezlesi_szabalyzat.pdf

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

                       

 

OTTHONNEKED Ügyfélkártya Program

 

 

Alulírott jelen belépési nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy az OTTHONNEKED Ügyfélkártya Programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:

Tudomásul veszem, hogy a regisztrációs űrlap önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és elfogadásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Ügyfélkártya használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Kijelentem, hogy az Ügyfélkártya Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom (Ügyfélkártya Program ismertető).

Elfogadom, hogy az Ügyfélkártya Programban kizárólag az Ügyfélkártya felmutatásával vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Style&Home Kft. a megadott adatokat az Ügyfélkártya programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Style&Home Kft. harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A Style&Home Kft. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Style&Home Kft. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Elfogadom, hogy a Style&Home Kft. nem vállal felelősséget az ügyfélkártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben az Ügyfélkártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a Style&Home Kft.-nek haladéktalanul jelezni.