ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

(a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”)

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A https://otthonneked.ugyfelkartya.hu/ weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a Style & Home Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7082 Kisszékely, Szabadság utca 20.; cégjegyzékszám: 17-09-011831; adószám: 23173482-2-17; a továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2 A Weboldalon a regisztráló személyek („Felhasználó”) jogosult az Üzemeltető ÁSZF-je és a Weboldalon lévő egyéb és tájékoztatások, valamint feltételek szerint a Weboldalon található szolgáltatásokat igénybe venni.

2. Az adatkezelés elvei

2.1 Az Üzemeltető a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal - így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Infotv.”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel („Ekertv.”) - az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal - így különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénnyel, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénnyel - összhangban, a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

2.2. Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználóknak az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzatban vagy az adott Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az ÁSZF, a jelen Adatkezelési Szabályzat vagy az adott Tájékoztató előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2.4. Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

3. Adatkezelő

3.1. Az ÁSZF és a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatok adatkezelőjének az Üzemeltető minősül.

4. Az adatkezelés célja

4.1. Az adatkezelés célja:

a) a Weboldalon regisztráció ellenében igénybe vehető szolgáltatások igénybe vehető Felhasználók azonosítása; és

b) a Weboldalon az Üzemeltető által szervezett szavazásokat vagy egyéb események lebonyolítása; és

c) a panaszok kezeléséhez; és

d) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések megküldési lehetőségének a megteremtése, azaz, hogy az Üzemeltető és Partnerei termékismertető anyagokkal, közvetlen ajánlattal, kereskedelmi közleménnyel, hírlevéllel, reklámanyaggal, egyéb marketing és ismertető anyaggal kereshessék meg a Felhasználókat, továbbá elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldhessenek a Felhasználók részére az Ekertv. rendelkezéseinek megfelelően; és

e) a fentiekkel kapcsolatos ügyintézéshez, számviteli és adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatoknak az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezelése;

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, adatkezelők, cookiek

5.1. A kezelt személyes adatok köre:

a) a Felhasználó által az ÁSZF 2.3. pontjában megjelölt személyes adatai;

5.2. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a következő időtartamig kezeli:

a) a regisztráció során megadott adataikat a hozzájárulás megadása esetén legfeljebb a szolgáltatás nyújtásának ideje alatt és a szolgáltatás megszűnését követő 5 évig;

b) a Felhasználók név és lakcím adatait tartalmazó számviteli bizonylatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján meghatározott elévülési ideig.

5.3. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

5.4. A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzi:Netlient Kft.

Adószám: 24684277-2-13

https://ugyfelkartya.hu/adatvedelem

Az adatfeldolgozás célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartásMiniCRM Zrt.

Adószám: 23982273-2-42

https://www.minicrm.hu/adatvedelem/

Az adatfeldolgozás célja a weboldalon történt regisztrációk tárolása, kezelése.Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Adószám: 14571332-2-42

https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás.Prioris Marketing Tanácsadó Kft.

adószám: 25940178-2-42

Az adatfeldolgozás célja az Adatkezelő által kért adatok biztosítása a 2. pontban megjelölt adatkezelési célból.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk - cookie-k

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználószemély szerint beazonosítható lenne. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küld az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére,amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Az Adatkezelő - hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz - kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Alkalmazott cookie-k: Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az Adatkezelő webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), akinek Google Analytics szolgáltatása keretében anonim adatokat gyűjt. Ezen tevékenység célja, hogy az oldal működéséről, látogatottságáról és az érdeklődők felosztásáról tájékoztasson.

További információ a Google adatvédelmi irányelveiről: www.google.com/analytics

Facebook ( Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) cookie-t is elhelyezett, és anonim adatokat gyűjt, melynek célja a felhasználó élmény javítása, valamint adatelemzés.

További információ a Facebook adatvédelmi irányelvéről itt érhető el:

https://www.facebook.com/about/privacy

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait az Adatkezelő a weboldalán.

6. Adattovábbítás és közvetlen Marketing tevékenység

6.1. Az ÁSZF szerinti regisztrációval a Felhasználó elfogadja, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait átadhatja a kereskedelmi partnerei („Partner”) részére és a Partnerek adatkelezőként kezelhetik azokat, ilyen partnerek különösen az IBD Magyarország Kft., Palatinus 94 VS Kft., SpaTrend Kft.

6.2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai az Üzemeltető kereskedelmi partnerei (a továbbiakban: „Partnerek”) részére továbbításra kerüljenek, azaz az Üzemeltető mellett a Partnerek adatbázisába is bekerüljenek és azokat - a Felhasználó esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a 4. pontban és alpontjaiban felsorolt célból kezeljék.

6.3. A Felhasználó, aki a továbbiakban nem kívánja, hogy marketing, piackutatás, illetve közvetlen üzletszerzés céljából vagy elektronikus hirdetéssel megkeressék, bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti az Üzemeltetőtől adatai nyilvántartásból való törlését a Style & Home Kft., 7082 Kisszékely, Szabadság utca 20. vagy info@otthonneked.hu elérhetőségeken keresztül.

Az adatkezelés jogalapja

7.1. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A fizetős szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók tekintetében az adatkezelés jogalapja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

7.2. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció alkalmával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen ÁSZF-ben és a benne foglalt Adatkezelési Szabályzatban megjelölt személyes adatait, az abban megjelölt célból az Üzemeltető kezelje, illetve meghatározott esetben továbbítsa, továbbá adatfeldolgozót vegyen igénybe.

7.3. A Felhasználó a regisztráció alkalmával tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban foglalt valamennyi adatkezelési feltételt.

7.4. A Felhasználó csak saját személyes adatait adhatja meg. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítési lehetőségek

8.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on. Az Üzemeltető a kezelt adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

8.2. A Felhasználó törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

8.3. A Felhasználó személyes adatait akkor is törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az adatkezelés célja megszűnt; vagy (iii) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (iv) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy (v) ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

8.4. A jelen pontban meghatározott jogosultságok az Üzemeltető, mint adatkezelő részére címzett ajánlott és tértivevényes levél útján vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatóak:

a) postai cím: Style & Home Kft., 7082 Kisszékely, Szabadság utca 20.

b) e-mail: info@otthonneked.hu

8.5. Az adatkezelést az Üzemeltető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette, annak adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-97552/2016.

8.6. Az érintett Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (elnök: dr. Péterfalvi Attila, székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36-1-3911400, fax: +36 (1) 391-1410, www.naih.hu).

8.7. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltető munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Style & Home Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkek) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Style & Home Kft. nem vállal felelősséget.

Budapest, 2022. 09. 10.

Style & Home Kft.